Oisterwijk 17 december - Op 16 december vond de laatste raadsvergadering van 2021 plaats. Vanwege de coronamaatregelen vond deze vergadering online plaats. AB deelt graag met jou haar visie wat betreft beschermd wonen, de transitievisie warmte en de toekomstige bestuursovereenkomst met het COA inzake het Asielzoekerscentrum (AZC) 

Beschermd wonen

De nieuwe afspraken binnen beschermd wonen gaan uit van regionale samenwerking en de mogelijkheid dat mensen zoveel als dat dit kan in de eigen omgeving moeten kunnen blijven wonen met de juiste ondersteuning en toezicht. Algemeen Belang ondersteunt dit van harte en vertrouwt erop dat de 16 woningen die hiervoor gebouwd moeten worden, in 7 jaar tijd toch echt wel gerealiseerd zijn.

Oisterwijk 5 december - Opnieuw heeft Algemeen Belang raadslid ten Brink gevraagd naar de toestand van de ventilatie op de Oisterwijkse scholen. Het eerdere antwoord van het College, dat de ventilatie op de scholen voldoet aan de voorwaarden van het bouwbesluit stelt Algemeen Belang niet tevreden.

Ten Brink: “het is duidelijk dat het covid virus in grote mate verspreid wordt via de (ongevaccineerde) kinderen, die het virus vaak op school oplopen. In de toekomst zullen nieuwe, steeds besmettelijkere virusvariaties de kop op steken. Als wij dan de scholen zo lang mogelijk open willen houden, zullen we het virus met alle mogelijke middelen moeten bestrijden”.

Oisterwijk 5 november - De Gemeenteraad heeft zich gebogen over de begroting 2022. Er was een begroting van maar liefst 88 miljoen euro aan de orde. Het was wonderbaarlijk hoe makkelijk de coalitiepartijen en PrO konden instemmen met dit grote budget. Een motie hier, een amendement daar, maar voor de rest werd het College gemachtigd met die 88 miljoen aan de slag te gaan. Een uitermate saai debat dus dat door de Raad gezapig werd afgewerkt.

Woningbouw

Wat Algemeen Belang betreft was er aanleiding om nog eens de trage, zo niet stilstaande woningbouw te benadrukken. Eric ten Brink verwoordde dit door te stellen dat het College verzandt in het opstellen van een theoretisch stuk, genaamd woon-zorg visie. AB zou liever zien dat zo spoedig mogelijk de spade de grond in zou gaan om zo te laten zien dat het de Gemeente menens is de (sociale) woningbouw daadwerkelijk aan te pakken. De teleurstelling werd nog versterkt toen wethouder Eric Logister liet weten, dat er na acceptatie van de woon-zorg visie begin 2022 pas op zijn vroegst in 2023 gebouwd kan gaan worden. Daar doet niet aan af dat PrO vroeg om € 300.000 meer uit te geven om de woningbouw te versnellen. Het blijft de vraag hoe meer uitgaven op dit gebied door de Gemeente zou kunnen leiden tot versnelling van de woningbouw.

Oisterwijk 14 oktober - Na een fel debat heeft de Gemeenteraad het plan om 15 senioren appartementen te bouwen  aan de Raadhuisstraat in Moergestel aanvaard. De oppositie, Algemeen Belang, Pro en CDA, stemden tegen het plan.

Grondgebonden woningen

Algemeen Belang bepleitte om daar geen blokkendoos te bouwen, maar grondgebonden woningen. ‘Door er 15  appartementen te plaatsen, wordt deze locatie een versteende veste waarop niemand zit te wachten”, aldus fractieleider Inge van Beers. Er is bovendien geen integrale gebiedsvisie, waaraan het inpassen van het plan in de omgeving getoetst kan worden. AB stelde daarom voor om pas op de plaats te maken met dit plan en eerst een integraal plan te maken voor de hele locatie. Behalve het ontbreken van dit integrale plan zijn er te veel zaken onduidelijk, zoals de te verwachten verkeersproblemen en privacy voor omwonenden. Voor AB reden om de voorgestelde bebouwing af te wijzen. De meerderheid van de Raad verwees het AB-voorstel echter naar de prullenbak en keurden de plannen goed.

Oisterwijk 9 oktober - Op 2 oktober overleed Jan Slaghuis, lid Algemeen Belang vanaf 1997 -2021, en actief tot het laatste moment.

Wij zijn enorm geschrokken van het plotselinge overlijden van Jan.
Een week tevoren hebben we samen met hem nog genoten van onze jaarlijkse AB-dag, welke Jan mede georganiseerd had.

Jan was door zijn veelzijdigheid en specialiteiten een belangrijke persoon voor Algemeen Belang.