Moergestel, 16 november 2019

De inkt van de begroting is nog maar net droog of een nieuw thema vraagt onze aandacht; Het Staalbergven. Belangrijk om te weten is dat Natuurmonumenten de eigenaar is van de grond en de gemeente de huurder en gebruiker hiervan. Eind 2020 loopt de huidige huurovereenkomst af. Dit geeft ons de kans om nu de mogelijkheden van verlenging te onderzoeken. Er zijn verschillende aspecten die aan bod komen bij een goede besluitvorming, maar voor Algemeen Belang is er geen twijfel mogelijk, 't Staal moet worden behouden!

Moergestel 12 november 2019

In de raad van afgelopen donderdag werd de begroting 2020 met meerderheid aangenomen. Belangrijke onderwerpen voor Algemeen Belang waren: de OZB-verhoging, de verkeersveiligheid, het grote tekort bij het sociaal domein en de zeer lage algemene reserve. We kijken terug op een goede samenwerking met de andere partijen en zijn tevreden over het behaalde resultaat.

Moergestel, 25 oktober 2019

Algemeen Belang kijkt terug op een succesvolle raadsvergadering. Ons standpunt met betrekking tot de voortzetting van de bestuursovereenkomst met het COA inzake het AZC was al lang duidelijk. 1. Geen overlastgevende Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV) meer opvangen en 2. Een vijfjarig contract met jaarlijkse evaluatie én een duidelijke exitclausule. Raadslid van Beers is sinds november 2018 bezig met dit thema en zag haar harde werken gisteren beloond worden.

Moergestel, 15 oktober 2019

Al jarenlang is de leefbaarheid van Moergestel onder de maat. Dit merken we aan het winkelbestand dat terugloopt, ledenaantallen van verenigingen die teruglopen en jongeren en jonge gezinnen die geen woning kunnen vinden en genoodzaakt zijn om buiten het dorp te gaan wonen. Voor Algemeen Belang is dit onacceptabel. Wij zijn daarom dolblij met de nieuwe woningbouwprogrammering en woonagenda 2019-2028.

Oisterwijk, 9 oktober 2019

Wij, van Algemeen Belang, danken Ruud voor zijn geweldige inbreng in die vele jaren dat hij onze fractievoorzitter was. Hij heeft een grote bijdrage geleverd aan onze Oisterwijkse, en daarbinnen Moergestelse, gemeenschap. Wij zijn hem daar bijzonder dankbaar voor en wensen hem veel succes in de Dorpsraad en met zijn activiteiten als “columnist” in de media.

Moergestel, 6 oktober 2019

De raad wordt geconfronteerd met een niet sluitende meerjarenbegroting veroorzaakt door grote tekorten binnen het sociaal domein. Met de nodige randvoorwaarden zijn wij van mening dat de tekorten weggewerkt kunnen worden door aan drie knoppen te draaien. Dit zijn het sociaal domein, de opbrengsten grondexploitaties en de OZB. Op deze wijze worden vergaande ingrepen met grote gevolgen voor de inwoners, verenigingen en organisaties voorkomen. Uitgangspunt is hierbij dat de OZB zo minimaal mogelijk stijgt.

Moergestel, 30 september 2019

Eind november 2018 begon de zoektocht voor Algemeen Belang naar de beste manier om de toekomst van het asielzoekerscentrum (AZC) in onze gemeente vorm te geven. Veel inwoners hebben middels gesprekken, e-mails en social media hun mening gegeven over dit onderwerp. Daarnaast heeft contact met het COA, het werkbezoek, politieke bijeenkomsten en de inwonersbijeenkomst eraan bijgedragen dat ik namens Algemeen Belang in een vroeg stadium ons standpunt al kon delen met het college. Het college leek ontvankelijk te zijn voor ons standpunt. Op basis van de concept overeenkomst tussen de gemeente en het COA blijkt dit toch anders te zijn.

Oisterwijk, 29 september 2019

De Raad van State heeft bepaald dat het “Programma Aanpak Stikstof” de basis bevat om toestemming te geven voor activiteiten die stikstof uitstoten. Het is een systeem dat aan de ene kant ruimte biedt aan activiteiten die stikstof veroorzaken, zoals vergunningen voor veehouderijen of aanleg van wegen. Aan de andere kant bevat het tegelijkertijd maatregelen om de nadelige gevolgen van stikstof op natuurgebieden te verminderen.

Oisterwijk, 23 september 2019

Afgelopen donderdag stond de uitbreiding van het varkensbedrijf aan de Oisterwijksebaan 6 op de raadsagenda. Het voorstel was om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ter verkrijging van een omgevingsvergunning. De raad besliste met 10 stemmen tegen en 9 voor. Hierdoor werd de verklaring niet afgegeven. Algemeen Belang was vóór, met duidelijke reden en vindt het genomen raadsbesluit dan ook niet terecht.