Algemeen Belang voor Oisterwijk  Moergestel en Heukelom
logo interim-
voorzitter
Ria Peters
ven
Vennen
lind terras
centrum
ruud
Martien Martien Mathijssen evelien harrie jan Jan Jonkers erik 3Eric Ten BRINK centr moergestel
Moergestel
koeien
Heukelom
peter
meer weten over onze raadsleden  klik op hun fotoRuudMartienevlienJan Jonkerskiosktrompetisteadervengemeentehuisterras centrumMolen O'wijkWitte Villa GestelKarrespoort HeukelomDenker DSculptuurKVL schraper
kklogo facebook
Bestuur Contact Geschiedenis Programma


Leden van AB
Lid worden  ?


koppeling OisterwijNieuws

 Regio nieuws
Brabants Dagblad

kort nieuws (RSS)

atueel nieuws


Laatste Regio nieuws

 r

Oisterwijk Heukelom en Moergestel op internet
kl

lokale sites
Oisterwijk nieuws

Uitpunt Oisterwijk-Moergestel en Heukelom

Google Nieuws Oisterwijk-Moergestel
-Heukelom

Nieuws uit Moergestel

Oisterwijk dorpnieuws

Nieuws uit Haaren

Vier dorpen site

Wijknieuws

Jeugd Oisterwijk

gemeenteberichten

Heukelom Ondernemend Moergestel

politieke websites:
CDA Oisterwijk. VVD Oisterwijk. PrO Oisterwijk
.
PGB Oisterwijk.
Gemeente Oisterwijk Provincie Brabant

politieke partijen
niet in de raad vertegenwoordigd:
SP
PvdA
PSP
D66
Groen Links
PVV

landelijke nieuwssites: Nos Anp Nu.nl
Brabants Dagblad
NRC Telegraaf Volkskrant
Staatscourant
Omroep Brabant Elsevier Politieberichten Televisiegids

Lekker zelfstandig blijven wonen met de nieuwe WMO?

 Alles over zelfstandig blijven wonen                       Wij doen dit in de buurt samen

13-11-2017:

Verslag raadsvergadering van 9 nov. 2017

Cultuurcentra hoog op de agenda van begroting 2018

In de raadsvergadering van afgelopen donderdag stond de begroting 2018 op de agenda. Een belangrijk onderdeel waren de cultuurcentra. Met een amendement van AB en VVD besloot de raad unaniem de investering voor de eerste verdieping van Tiliander via een apart raadsvoorstel te gaan behandelen.

Den Boogaard

Zoals U uit de media hebt kunnen vernemen , zijn veel inwoners van Moergestel en de vrijwilligers van SVM het totaal oneens over het gevoerde beleid rondom Den Boogaard en waren deze laatsten daarom allemaal opgestapt. (Intussen hebben zij in afwachting van nieuwe ontwikkelingen tot half januari 2018 hun werkzaamheden hervat.) AB heeft via een amendement voorgesteld om het beleid zo aan te passen , dat de eigenheid van Den Boogaard , maar ook de mate van zelfstandigheid gewaarborgd kunnen worden. Dit alles onder de paraplu van St.COM ( het bestuur van Tiliander Den Boogaard) Dit amendement kreeg ook de steun van de VVD.
PGB wilde via een amendement Den Boogaard geheel zelfstandig maken. Dit amendement haalde het niet.

A58
Algemeen Belang heeft ook een motie ingediend n.a.v. de verbreding van de A58. Hierin werd het college opdracht gegeven alles in het werk te stellen tot het realiseren van een ontsluitingsweg parallel aan de A58, die ook geschikt is voor vracht- en landbouwverkeer, ter ontlasting van het centrum van Moergestel. Deze motie werd aangenomen met de stemmen van PrO tegen. Ook de motie van PGB over het actief informeren van inwoners en raad haalde het.

Onderhoud wegen en fietspaden
Om het achterstallig onderhoud van wegen, fiets- en voetpaden weg te werken hebben VVD en AB een motie ingediend om hiervoor vanaf 2018 jaarlijks gedurende 3 jaar
100.000 extra ter beschikking te stellen. PGB had een aansluitende motie voor groenonderhoud. Beide moties werden unaniem aangenomen.

Volkshuisvesting
Op het gebied van de volkshuisvesting werd een motie ingediend door VVD en AB om het college te verzoeken te inventariseren of een inhaalprogramma woningbouw nodig is voor specifieke doelgroepen, zoals o.a. voor starters, begeleid wonen en (zware) zorg. Deze motie werd in meerderheid aangenomen.

Dienstverlening inwoners
Via een motie van VVD en AB werd het college verzocht in beeld te brengen hoe de communicatie is geregeld vanuit het gemeentelijk apparaat naar de inwoners toe, zodat duidelijk wordt wanneer een ontvangstbevestiging wordt gestuurd met verwachte beantwoordings- en/of beslissingstermijn. De motie VVD/AB werd aangenomen, terwijl de motie van PGB het niet haalde.

Oisterwijksebaan 2
Een motie van PGB aangaande Oisterwijksebaan 2, handelende over saneringsgelden en het inwinnen van juridisch advies, vonden AB en VVD overbodig omdat zowel het nieuwe kabinet , als de provincie hier middelen voor beschikbaar stellen en hiervoor regelgeving opstellen. Deze motie werd dan ook niet aangenomen.

Verder werd nog een aantal moties van VVD en AB over de rekenkamercommissie, fractieondersteuning en moderne vormen van communicatie aangenomen.

Belastingverordeningen
Tot slot werden de belastingverordeningen 2018 vastgesteld door de raad, met uitzondering van de leges voor de registratie van gastouderopvang, die voorlopig zijn vastgesteld. Via een amendement en motie van AB, medeondertekend door de VVD, zal het college onderzoeken of de voorgestelde leges, die tot de hoogste van Nederland en de regio behoren, kunnen worden verlaagd. In de raadsvergadering van 14 december 2017 zullen deze dan definitief worden vastgesteld. Het amendement van PrO om de hondenbelasting af te schaffen haalde het niet.

Samenvattend: een begroting met een uitstekende financiŽle positie en een sluitende meerjarenbegroting. Een begroting, die werd aangenomen in de raad met alleen de stemmen van PrO tegen. Een raadsvergadering met veel actieve inbreng van AB d.m.v. moties en amendementen, die ook werden aangenomen. Zoals u ziet, Algemeen Belang staat voor de belangen van de inwoners van de gemeente Oisterwijk.

Jan Jonkers

Fractievoorzitter Algemeen Belang
4-11-2017

Verbreding RW 58


Viaducten in Moergestel blijven nagenoeg op de zelfde plaatsen liggen.


RWS heeft afgelopen jaar diverse keren gesproken met belanghebbenden rondom de verbreding van RW 58 voor Moergestel.

Intussen is wel duidelijk geworden dat de viaduct locaties niet veel zullen afwijken van de huidige ligging.

Onduidelijkheid is er wel over de invloed die de verbreding en verhoging van die viaducten heeft op de omgeving.

Afgelopen week is er een bijeenkomst geweest met belanghebbenden van het traject viaduct Kattenberg en Reedijk , waar alternatieven zijn aangedragen zoals het opheffen van het viaduct bij de Reedijk en Kattenberg en deze te vervangen door ťťn viaduct ergens daar tussen in. Gelukkig is dit van tafel , want het zou grote nadelige gevolgen hebben voor het centrum van Moergestel en het buitengebied.

Voor Moergestel is de ontsluitingsweg via de Reedijk en de Aboomse straat van groot belang om het sluip- en landbouwverkeer uit het centrum te weren. Om die ontsluitingsweg veilig te stellen zal AB a.s. donderdag een motie/amendement indienen, waarin de raad zich zal uitspreken over de noodzaak van die ontsluitingsweg.


In de bijlage vindt U een reactie van RWS op de mail die AB afgelopen week aan RWS heeft gestuurd om duidelijkheid. Verder hebben de belanghebbenden een bevestiging gekregen van RWS , dat de viaducten op ongeveer de huidige plaats komen te liggen.


AB wacht nu nog met grote belangstelling op het antwoord van het college op onze brief met vragen ex. Art 34 betreffende de verbreding van RW 58 en zijn gevolgen voor Moergestel.

Schrijven RWS aan belanghebbenden 2-11-2017


zie ook artikel op BD van 4-11-2017 over RW 581-11- 2017

Brief vrijwilligers den Boogaard

De vrijwilligers van den Boogaard hebben in een brief kenbaar gemaakt gemaakt dat zij onjuist zijn weergegeven  in de pers.

Zie de brief van de vrijwillgers:


12-10-2017

AB stelt vragen aan het college over verbreding A58 (vragen ex art. 34)

(Ex art 34 wil zeggen dat het college verplicht is binnen een bepaalde termijn te antwoorden)


Moergestel, 16-10-2017

Geacht College,

In het Brabants Dagblad van 12-10-2017 stond een artikel betreffende een Oirschots raadsbesluit over de situatie rondom het viaduct in Oirschot i.v.m. de verbreding van de A58 daar ter plaatse.

AB heeft zich al in een vroeg stadium laten voorlichten betreffende het proces en de mogelijke gevolgen voor Moergestel. Een eventuele verbreding kan heel grote gevolgen hebben voor de omgeving van de Vinkenberg en het viaduct nabij de Reedijk. Tevens heeft AB aangedrongen de mogelijkheid te onderzoeken om het sluip- en landbouwverkeer om te kunnen leiden , zodat hier het centrum van Moergestel niet meer mee belast wordt.

AB vindt het vreemd, dat in Oirschot de raad wel betrokken wordt bij deze verbreding en de gemeenteraad van Oisterwijk niet. In de planning van RWS staat dat eind 2017 het voorlopig traject bekend zou zijn. Een half jaar geleden heeft bij Cafť de Brouwer een bijeenkomst plaatsgevonden voor belanghebbenden , maar daarna is niks meer vernomen. Zijdelings wordt in de begroting 2018 de verbreding van de A58 wel genoemd, maar zonder verdere toelichting.

De verbreding van de A58 kan van grote betekenis zijn voor de leefbaarheid in Moergestel.

AB heeft daarom de volgende vragen:

 • Waarom is de raad van Oisterwijk tot op heden niet betrokken bij de verbreding van de A58, ondanks het feit dat de raad daar op heeft aangedrongen?

 • Waarom liggen er in Oirschot wel varianten voor in tegenstelling tot Moergestel?

 • RWS heeft duidelijk aangegeven open te staan voor suggesties van de aanliggende gemeenten; heeft de gemeente Oisterwijk voorstellen gedaan aan RWS?

 • AB wil op heel korte termijn op de hoogte gesteld worden van de huidige stand van zaken.

Hoogachtend,

Jan Jonkers,

Fractievoorzitter van Algemeen Belang


6 okt  2017


  Teleurstellende raadsvergadering 5 okt. 2017


Algemeen Belang is zeer teleurgesteld over het verloop van deze Raadsvergadering. PGB laat Moergestel in de steek !!

Den Boogaard:

AB diende een motie in met de volgende beslispunten.

Het onderwerp de gang van zaken rondom Den Boogaard.

 • De raad zijn ongenoegen uitspreekt over de impact die de non actief stelling van de bedrijfsleider van Den Boogaard heeft gehad op de inwoners.

 •  De raad het college vraagt zich uit te spreken over het gevoerde beleid in deze.

 • Het college te verzoeken met Stichting Com in overleg te gaan die maatregelen te treffen om uit deze impasse te komen.

 • Het college te verzoeken een haalbaarheidsonderzoek te starten naar een ander bestuursmodel of aanpassing van het huidige model. Dit om te bewerkstelligen dat de eigenheid en betrokkenheid van de kernen wordt gegarandeerd in het bestuur, management en beleid van de separate cultuurcentra.

PrO stemde tegen deze motie, omdat zij zich niet konden vinden in punt 1 en 4. Hieruit blijkt dat Pro er niks van snapt, want betrokkenheid komt vanuit mensen , zoals Cees en dit bestuur heeft daar geen kaas van gegeten.

VVD Steunde  niks van onze motie  en kwam met een eigen motie: als volgt

Het college te verzoeken de nadrukkelijke wensen van de raad te delen met het bestuur van Stichting Com.

In de loop van 2018 te peilen en te evalueren hoever het staat met de doorontwikkeling van de cultuurcentra, waarbij de eigenheid en de lokale betrokkenheid van Moergestel nadrukkelijk aan bod dient te komen.

Deze motie werd gesteund door de VVD ,Pro en geloof het of niet ook door de PGB , die N.B. met veel bombarie een interpellatie hadden gehouden met de zelfde vragen die AB in haar motie had neergelegd. Deze motie van de VVD is een losse flodder , omdat het COM bestuur al op 2 sept. 2015 beloofde garant te staan voor kennis van het locale netwerk en er tot nu toe hier niet in geslaagd is. Wie uit Moergestel durft het aan , om in zo een dictatoriaal bestuur te gaan zitten , waarvan zelfs een bestuurslid publiekelijk medewerkers in Den Boogaard staat te schofferen en die medewerker de volgende dag door de directeur te laten ontslaan , omdat hij niet vlug genoeg bediend werd.

Kortom PGB stond niet achter het vierde punt van de motie van AB en dus verandert er niks en blijft Moergestel gefrustreerd achter , want zonder duidelijke afspraken blijft Den Boogaard het ondergeschoven kindje van COM.

Bijeenkomst Den Boogaard 5 okt 2017 om 19,00 uur:

Conclusie van de wethouder tijdens de vergadering: Het was een constructieve bijeenkomst.

De werkelijke uitkomst was , dat er een locale intrim manager moet komen , dan vraag je je toch af , waarom moest Cees dan weg , die was toch de verpersoonlijking van die locale betrokkenheid, die hij tot het laatst toe verdedigde.


De integriteit behandeling van Martien Mathijssen.

Het voorstel was om de memo van Henk Willems voor kennisneming aan te nemen.

Daar kon AB zich nog wel in vinden , maar AB was tegen de uitkomsten van deze memo , omdat de meerderheid van het presidium bewust niet alle relevante informatie aan Henk Willems verstrekt had en de beschuldigingen richting Mathijssen zijn oorsprong vonden in de zaak van Hezik , waar van Hezik via nachtelijke mails Dhr. Mathijssen beschuldigden , waarvan later bleek dat die ongegrond waren. Duidelijk een politiek besluit vanuit het presidium en een feiten onderzoek werd daarom maar achterwege gelaten.Volgens Pro moet Martien Mathijssen uit de raad gezet worden.

PGB ging niet zo ver maar vond de voor kennisneming van het Raadsvoorstel niet
voldoende en diende een amendement in met de volgende strekking om het raadsvoorstel
aan te passen:

De raad onderschrijft de conclusies van de vertrouwenspersoon, de heer Willems, dat
het gedrag van de heer Mathijssen als raadslid onbehoorlijk en niet integer is geweest,

Dit was niet meer dan een verkapte motie van treurnis.

De VVD ging hier achter staan en dat zal voor de nodige spanning binnen de coalitie gaan zorgen. Met deze wijziging kon AB niet meer instemmen met het voorliggende raadsvoorstel en kreeg daarvoor wel de steun van Patrick Simons van de VVD


Miranda Koster

De zaak “Miranda Koster” die ging over de betrokkenheid van Patrck Simons bij dit niet bestaande mail account , dat kritiek uitte op zowel PGB als Pro.

Hier is in tegenstelling met de zaak Mathijssen wel een feiten onderzoek gedaan , met de conclusie, dat de beschuldigingen van Pro en PGB richting Patric Simons niet aangetoond konden worden. AB ging akkoord met de uitkomsten van het verslag van Berenschot.

Zowel Pro als PGB bleven maar doorzeuren , dat er weer een onderzoek moest komen over de betrokkenheid van Patrick Simons betreffende het bericht , dat D66 zelfstandig zou meedoen met de verkiezingen . Hier ging de meerderderheid van de raad niet akkoord.


Jan Jonkers en Ruud van de Ven28 sept 2017

Update

  College beantwoord vragen  van AB en PGB over Den Boogaard
antwoorden geven weinig nieuws
zie antwoorden op vragen van AB        zie bijlage vragen van AB

Zie antwoorden op vragen PGB          zie bijlage vragen PGB 
 
7 sept 2017:

AB krijgt weer zijn gelijk
Onderstaand bericht stond op 2 sept 2015 op de site van AB
Diverse personen zijn door AB in het afgelopen anderhalf jaar benaderd met de woorden "is een functie in het bestuur van COM iets voor jou ? "  niemand durfde dit aan onder dit regime. Nu is de enigste persoon ,een geboren Moergestelnaar , die op een lokale wijze  Den Boogaard bestierde , ook nog aan de kant gezet.

Welke garantie en van wie !!!!!

2 september 2015;

Algemeen Belang teleurgesteld over samenstelling van COM (bestuur Tiliander-Den Boogaard)
Het persbericht geeft de namen van het nieuwe bestuur , waarin geen vertegenwoordigers zitten uit Moergestel en ook niet uit Heukelom. AB betreurt dat met 5 bestuursleden hier geen aandacht aan besteed is.

"Het nieuwe bestuur staat garant voor kennis van het lokale culturele netwerk"
vermeld het persbericht , maar of dit recht doet aan die lokale kennis en eigenheid ,met deze samenstelling , is maar de vraag. AB hoopt dan ook ,dat dit bestuur alleen bedoeld is om de cultuurcentra degelijk weg te zetten en er daarna een meer lokaal gedragen bestuur komt.
Zie reacties op OisterwijkNieuws

Zie reacties in het BD

24 sept 2017:


 Weth. Sjef Verhoeven opent nieuwe speelveld aan de Scheerman  vliger sjefAfgelopen zaterdag opende Sjef Verhoeven , onder grote belangstelling , waaronder de nieuwe fractievoorzitter van Algemeen belang Jan Jonkeres , met een eigen gemaakte vlieger officieel het nieuwe speelveld. speelveld 2Ook de kinderen van de Heivelden hadden vliegers gemaakt , maar bij gebrek aan wind lukte dat niet zo goed. Als een echte schoolmeester sprak hij de kinderen toe.  Toen hij aangaf dat hij zelf ook een vlieger gemaakt had, moest iedereen die ook zien en werd die door Sjef zelf opgelaten, later schonk hij deze vlieger aan een van de kinderen. De buurt is bijonder blij met deze aanwinst en er werd dan ook ter gelegenheid van het buurtfeest druk gebruik van gemaakt.
Ook de scouting had al gebruik gemaakt van dit veld.
20 sept 2017:

Een grove smet op het 10 jarig bestaanfeest van eind September

Algemeen Belang verbijsterd over ontslag manager Den Boogaard

Algemeen Belang is zeer ontstemd over de huidige gang van zaken rondom het ontslag van Cees de Laat, manager van de Boogaard. Al langer kwamen er signalen dat het bepaald niet goed boterde tussen Cees en Ruud van Eeten. Zoals het in het facebookbericht van dochter Femke staat werd zijn functie steeds verder uitgekleed. Inwoners uit Moergestel , maar ook van buiten , konden voorheen , afspraken maken over koffietafels, bijeenkomsten en evenementen. Een jaar geleden trok Tiliander dit naar zich toe en werd ervaren als onpersoonlijk en burocratisch . Na 3 tot 4 keren terug moeten bellen , omdat bij Tiliander niemand aanwezig was , kwam regelmatig voor. Een andere inwoonster klaagde over de onpersoonlijke afspraak voor een koffietafel t.g.v. het overlijden van haar man.

Ik zelf kan er over meepraten, dat Kees vorig jaar totaal buiten spel gezet werd , bij afspraken over het sauwelen , waar Cees zelfs niet aanwezig was.
Uit het laatste onderzoek van BMC. kwam naar buiten , dat de grote problemen bij Tiliander zaten en dat het bij Den Boogaard veel beter tot prima ging. In 2014 kwam de bibliotheek leeg te staan en sindsdien heeft AB er meerdere malen op aangedrongen om die zaal gebruiksklaar te maken , uiteindelijk hebben ze er de balie uitgesloopt en meer niet. AB heeft op 2 sept 2015 al zijn teleurstelling uitgesproken over de samenstelling van het COM bestuur bij gebrek aan lokale kennis en eigenheid , tot op heden is er weinig veranderd.

AB zal opheldering vragen aan het college over de gang van zaken en welk beleid er gevoerd gaat worden i.v.m. Den Boogaard , ook ten opzichte van de vele vrijwillegers die Cees op handen droegen. Dat het college meent op afstand te staan is in de ogen van AB geen legaal argument.

Ruud van de Ven
19 sept 2017:

Verkeerssituatie rond de Vonder vraagt om snelle maatregelen!!

Al verschillende keren heeft AB het parkeerprobleem en de verkeerssituatie onder de aandacht gebracht van het college.

De laatste keer bij het overgaan van de Bieneke Bolders naar de Vonder.

Vandaag de dag zien we een nog groter parkeerprobleem en een onmisbare overloop van verkeer in de Kasteellaan.

Hier ontstaat een chaotische en onveilige verkeersinvulling. Tellen we hierbij de op stapel staande rioolvervanging en

wegversmalling in de Kasteellaan dan wordt dit  een onhoudbare situatie. Dit vormt ook voor het uitrukken van de

brandweer en het verkeer naar Stanislaus een grote belemmering.

AB stelt  voor om de rioolvervanging/versmalling eens uit te stellen en de Kasteellaan op korte termijn te gaan inrichten als

een aanvullende Kiss en Ride zone voor de Vonder. Ook een goede bewegwijzering en veilige oversteekplaatsen moeten dan

meegenomen worden.

Ondertussen kan dan begonnen worden met de procedure om een structurele oplossing te gaan creŽren aan de industrieweg

voor ontsluiting en parkeren. In de huidige situatie is het wachten op ongelukken met kinderen en dan zijn de rapen gaar.

We hebben het dan nog niet gehad over de komende winterse omstandigheden.

Algemeen Belang heeft de situatie al neergelegd bij de verantwoordelijk wethouder. Door een korte termijn overleg met

omwonenden,de Vonder, Stanislaus moet hier snel een veilige invulling aan gegeven worden.

Samenvattend: snelle maatregelen zijn dringend gewenst!!

Jan Jonkers
12 sept 2017 :
                                                                                                                  

De Heivelden en Moergestel krijgen een nieuw speelveld;


Hoe was het ook weer ?

De aanleiding zowel van het cross baantje als het nieuwe speelveldje was het bebouwen van het Molenveldje . Inwoners van van Moergestel en in het bijzonder de bewoners van de Heivelden , waren bijzonder teleurgesteld , dat wij van AB dit niet hebben kunnen tegenhouden , ondanks dat  dat wij in de coalitie zaten. Dit heeft wel geleid tot de nodige spanning in de coalitie.

ik ben toen aan het lobbyen  gegaan , eerst voor het crossveldje , waar ik de volle medewerking kreeg van weth. Lemmens , een voorziening die door de jeugd zelf gebouwd is en verbouwd en nog steeds regelmatig gebruikt wordt en door de jeugd en door buutbewoners en door opa's en ouders onderhouden wordt.

Toen zijn opvolger ,Sjef Verhoeven , begon met de daad werkelijke uitvoering van de bebouwing van het Molenveldje , kwamen de bezwaren van de omgeving los.  Toen ze ook die vijver nog eens gingen bouwen , bleef er niks meer over van een speelveld. Toen ben ik samen met Sjef Verhoeven gaan zoeken naar een oplossing en gezien het feit dat een groot gedeelte van de Scheerman van de gemeente is , wat verpacht is, was de keuze niet zo moeilijk.Vervolgens kwam er weer een kink in de kabel, toen de gemeente met het idee kwam , om daar noodwoningen neer te zetten voor vergunninghouders , toen was het hek van de dam in die omgeving.
Dit plan ketste in de raad ook af, omdat ze geen gettovorming wilden.
Door te blijven aandringen bij Sjef Verhoeven lukte het om de pacht voor dat deel de pacht op te zeggen. Vervolgens heeft de weth zijn uiterste best gedaan samen met de ambtelijke molen om dat voor elkaar te krijgen.

Het college eiste wel dat iemand daar toezicht op zou houden en daar heeft zich iemand voor beschikbaar gesteld. Al met al een mooi initiatief , waarbij de gemeente en inwoners samen iets proberen op te lossen en ik ben van mening dat Weth Verhoeven hier een pluim voor moet krijgen.

Wij hopen hiermee dat het verlies van dat Molenveldje hier enigszins mee gecompenseerd wordt.

Dat een dergelijk speelveld niet gemist kan worden , blijkt uit het feit dat op 23 sept a.s hier ook de buurfestiviteiten zullen plaatsvinden voor de jeugd en het buurt bestuur zijn blij dat Weth Sjef Verhoeven en Peter Smit  omstreek 16 uur  het speelveld officieel dan aan de buurt zullen overdragen of wel openen.

Sjef Verhoeven heeft aangeboden , dat hij dit speelveld graag mee wil openen met een vlieger wedstrijd , ik heb aangegeven hem daarbij te willen assisteren , door de vlieger vast te houden en hij dan hard gaat lopen.

Ruud van de Venspeelv 3speelv 1speelv 2

 


30 aug 2017:

In Memoriam Arnold van Beckhoven

Arnold van BeckhovenIneens dient het onheil zich aan, geheel onverwacht werd onze vriend Arnold van Beckhoven uit het actieve leven weggerukt. Zijn grappen zullen niet langer hoorbaar zijn; zijn kwinkslagen niet langer bepalend voor de wijze waarop hij aandachtig gehoor aan zich wist te binden; zijn enorme kennis van de gewone Oisterwijkse mens, die hij het liefst op straat ontmoette, is verstomd; iemand die zich altijd met veel plezier onder de mensen begaf en aan iedereen een luisterend oor bood laat een grote leegte achter. Arnold had door zijn aanwezigheid zijn plaats opgeŽist, niet dwingend, maar heel natuurlijk slaagde hij erin om met zijn charisma zich open te stellen in zijn vele contacten waar hij een graag geziene gast was. Het maatschappelijk leven heeft heel lang mogen profiteren van deze aimabele man, zowel als gemeenteraadslid als commissielid in de politiek, maar ook met trots als bestuurder binnen het sportieve verenigingsleven, waaronder Taxandria.

 Zo’n heengaan, zonder afscheid te nemen is onwerkelijk. Als zo’n bericht tot je komt, dan komen onwillekeurig herinneringen boven, die we met grote dankbaarheid moeten koesteren. Ons medeleven gaat vooral uit naar Paula, zijn kinderen Marleen en Joost, partners en kleinkinderen. Het was een groot voorrecht samen met Arnold te kunnen en mogen optrekken. We zullen hem missen in dit leven en altijd om hem blijven geven.

Noud Smits

Voormalig fractievoorzitter van Algemeen Belang


24 aug 2017:

Fractievoorzitter van Algemeen Belang in het BD
zie artikel in het BD:
24 juli 2017:

Wederom veel klachten door voetgangers

Het is niet de eerste keer dat AB het opneemt voor de voetgangers , dat hebben we al 8 jaar gedaan bij bv. de Beukendereef. 
Veel inwoners uit Oisterwijk kijken nu jaloers  naar de werkzaamheeden in de Groenstraat , waar het trotoir een opknapbeurt krijgt. Velen vragen zich af , waarom bij ons niet , waar de stoep veel slechter is , door wortelgroei en verwaarlozing. Ook wijkbeheer van de gemeente zal de wenkbrouwen fronsen  gezien het groot aatal meldingen die zij krijgen om op te lossen in deze.
Kortom er is nog heeeeel veel werk voor de gemeen, zodat ook ouderen de deur uit kunnen

Zie ook artikel op OisterwijkNieuws

18 juli 2017:


AB krijgt steun vanuit de Vonder voor meer veiligeheid Schoolbestuur, ouders en leerlingen hebben een petitie naar de gemeente gestuurd waarin zij zich grote zorgen maken over de veiligeheid rondom de brede school de vonder, iets wat met de komst van de Bienekebolders alleen maar erger wordt. AB heeft bij de laatste raadsvergadering hiervoor ook al een motie ingediend , die gesteund werd door heel de raad.
Ook de bewoners uit die omgeving klagen steen en been over de parkeeroverlast en de gevaarlijke verkeers situatie aldaar.
Veilig verkeer nederland heeft ook zijn zorgen geuit en aangegeven dat het college er niet in geslaagd is zijn beloften waar te maken.

Zie de  motie

Zie de petitie van de school

zie rapport VVN dec 2011


14 juli  2017:

Update: zie diverse reacties onder aan dit artikel

AB is zeer teleurgesteld over de beoordeling in  de memo van Henk Willems

AB kan zich dan ook helemaal vinden in een artikel  in Raadslid NU waar gesproken wordt  over de gang van zaken bij een intregiteitsonderzoek en als wildwest beoordeeld wordt en zeker als de aanjager de oppositie is.

Verder vindt AB het tekenend, dat deze memo versneld naar buiten is moeten komen volgens de burgemeester omdat er gelekt was naar de pers.

Hieronder de reactie van AB op deze memo:

Reactie op memo Willems:

Gezien alle procedures die er lopen zowel over de inwoning als de geldige bouwvergunning met bouwtitel kan ik inhoudelijk niet op alles reageren.

Wel op de conclusie van Dhr. Willems en de genoemde feiten in deze memo.

AB gaat er van uit dat elke burger bepaalde rechten heeft en dat hij die niet verliest door raadslid te zijn. Mathijssen heeft een geldige bouwvergunning met bouwtitel, staat ook in de memo.

Dat heeft dus niks te maken met zijn functioneren als raadslid , hij komt op voor zijn recht en huurt hier deskundigheid voor in. De memo geeft aan het slot ook aan dat Mathijssen geen ambtsmisdrijf of strafbaar feit heeft gedaan.

Op de conclusie van de memo en de onderliggende stukken is wel het een en ander aan te merken.

 1. dat er door de fractievoorzitter van AB wel degelijk een melding aan het presidium heeft plaatsgevonden betreffende het conflict over de inwoning en de bouwvergunning met de gemeente en wel op 5 april 2017 ten behoeve van de reguliere presidium vergadering van 22-5-2017. Dat de voorzitter van het presidium naar aanleiding van deze melding het presidium eerder bij elkaar roept, is niet aan mij. Dit stuk ontbreekt bij de onderliggende stukken

 2. De rol van Dhr Janssen als burgemeester , collegevoorzitter en voorzitter van het presidium , is wel heel vreemd. Dhr. Janssen geeft aan dat hij op 21 maart toen hij het voornemen om de bouwvergunning in te trekken kwam toelichten, niet in functie zou zijn geweest en daarom ook geen melding hoefde te doen richting het presidium. Dit staat haaks op de mening van Dhr. Willems die zegt , dat een raadslid zich altijd bewust moet zijn van zijn status als raadslid , blijkbaar is de Hr. Janssen daar wel vrij in om wel en niet in functie te acteren..

 3. Dhr. Mathijssen wijst in zijn reactie op het ontbreken van een feitenonderzoek.

 4. Dhr. Willems was blijkbaar niet op de hoogte dat over die bouwstop en en het intrekken van de betreffende bouwvergunning een bezwarenprocedure loopt , waarvan afgelopen donderdag 13 juli de eerste zitting heeft plaatsgevonden. Met deze wetenschap zou dhr. Willems mogelijk niet voor de muziek zijn uitgelopen.

 5. Verder wijs ik op het politieke karakter van heel deze affaire , door dat herhaaldelijk zowel door de fractievoorzitter van Pro als die van PGB deze zaken aanhangig zijn gemaakt en deze memo een uitvloeisel is van deze herhaalde aantijgingen.


zie artikel in Raadslid NU    Integriteitsonderzoek-naar-raadsleden-en-bestuurders-wildwest

zie memo Henk Willems

zie reactie Martien Mathijssen

zie raadsvoorstel over deze memo

zie melding aan het presidium

Politieke analise op OisterwijkNieuws

zie ook artikelen in het BD : AB achter Martien Mathijssen 

                                        Bd: Martien bijt van zich af


Reactie op Oisterwijknieuws op artiekel van Ad v.d. Oord10 juli 2017:

 

Algemeen Belang en de PPN
In de raadsvergadering van 18 mei werd de Perspectiefnota (PPN) besproken. De PPN is een doorkijk naar de toekomst van 2018 tot 2022, zoals dit college die nu ziet, en is richtinggevend. De begroting voor 2018, die in november door de raad moet worden goedgekeurd, is op deze PPN gebaseerd.

Algemeen Belang is positief kritisch over de in de PPN gepresenteerde financiŽle kant, maar is blij met de doelstellingen.
Veel van AB’s wensen vinden wij terug in deze PPN, Hieronder verkort samengevat:

De uitgebreide versie vind U hier:

zoals:

  - Sluipverkeer en A58:
  -
Seniorenhuisvesting:
  -
Parkeren
  - Staalbergven
  -
Parkeerdruk centrum Oisterwijk en participatie
Hele fietspad Haghorst -Moergestel

   Andere doelstellingen die AB steunt:

   - Leegstaande gebouwen in het buitengebied
   -
Onderhoud wegen en fietspaden   - veilig voetpad van Brede School deVonder naar de sporthal Wat kan er volgens AB beter:  - Aanpak Ondermijnende criminaliteit:  - Recreatieparken en campings:  - Promotie van de gemeente Oisterwijk:
Tot zover een greep uit de inbreng van AB bij de behandeling van de PPN. Ook de VVD steunde het daarin geschetste beeld in grote lijnen. PGB stemde ook vůůr met de verklaring dat zij de PPN als richtinggevend beschouwde (wat hij ook is). PrO stemde als enige partij tegen, omdat haar visie op de toekomst niet in de PPN stond.

Bijzonder:

Het bijzondere van deze PPN is dat zij een toekomstvisie geeft voor de periode na de gemeenteraadsverkiezingen (in maart 2018). Voor een deel is zij gebaseerd op het huidige coalitieakkoord.
Deze PPN vormt samen met vergevorderde plannen voor het nieuwe zwembad met sporthal en het voeren van een gedegen sociaal beleid is dit een duidelijke sollicitatie om nog enkele jaren door te gaan met AB als grootste partij van de gemeente Oisterwijk en Moergestel  .

 
14 mei 2017:
Brief van dhr. v.d. Boer op OisterwijkNieuws en in de Nieuwsklok
Ingezonden brief met onjuiste informatie over de rioolregeling.
In de betreffende brief geeft de schrijver zijn visie op de nieuwe regeling van de rioolbelasting , maar slaat de plank geheel mis. Het is niet voor niks dat de hele raad achter het raadsvoorstel stond , dat door AB was ingediend.  Dit  rioolvoorstel deed recht aan  zowel gebruikers als  eigenaren van gebouwen  en zorgde voor een eerlijke en sociale verdeling van die rioollasten.  Om U een voorbeeld te geven  bewoners van  sociale huurwoningen betalen nu  €82 tot  € 130 minder , omdat het eigenaarsdeel ten laste van de eigenaar komt. ( dit mag bij sociale huurwoningen niet worden doorbelast)
Het misverstand bij diverse inwoners bestaat hoofdzakelijk uit het feit dat  het eigenaarsdeel van de rioolbelasting wordt geind via de OZB aanslag, maar die wordt weer  in mindering gebracht op de rioolaanslag. Dat eigenaarsdeel heeft betrekking op de afvoer van het regewater, wat vele malen groter is dan het echte rioolwater.

Dit is toch heel iets anders dan dat de schrijver aangeeft.

Zie heel de uitleg van de nieuwe rioolbelasting.

13 mei 2017:
Toegankelijkheid Tiliander blijft klantonvriendelijk
 Modernisering Tiliander geeft weer toekomst-perspectief

Verslag raadsvergadering van 11 mei 2017  Op 11 mei heeft de meerderheid van de raad besluiten genomen over het toekomstig beleid van 
 Tiliander en Den Boogaard. De stichting COM ( het bestuur van Tiliander Den Boogaard)  heeft
 enige  tijd geleden een plan van aanpak gepresenteerd over de toekomst van Tiliander den
 Boogaard. Bij die plannen zaten ook aanpassingen aan de gebouwen en daar was geld voor nodig.
 De raad heeft voor de Toegankelijkheid +/- € 113 en voor de interne verbouwing van Tiliander +/-
 € 447.000 .
liftAB had liever ook de bestaande invalidenlift vervangen voor een betere weer- en vandalisme bestendige versie, omdat die hellingbaan voor veel inwoners fysiek niet haalbaar is , maar  daar hebben VVD, Pro en PGB tegen gestemd. Verder heeft AB aangegeven dat die verbouwing alleen niet voldoende zal zijn , omdat veel inwoners van Oisterwijk dat Kunstkring gevoel in Tiliander  missen , waar je ook nog echte huiskamerkoffie kon krijgen.

Zie verder het hele verslag van AB.
zie ook OisterwijkNieuws over Tiliander.

Zie verslag in het BD

10 mei 2017:

Moergestel zit met een verkeer-chaos na ongeluk op RW 58 Zowel in het centrum van Moergestel als op de toegangswegen van Moergestel stonden lange files

file

Zie ook artikel uit het BD over sluipverkeer
10 mei 2017

Oisterwijk verzamelt steeds minder afval en scheidt beter De gemeente heeft de cijfers over de afvalverzameling bekend gemaakt afval verzameling
  Zie verder informatiebrief gemeente

10 mei 2017

Gemeente treft een schikking met ontwikkelaar Nic. van Esch straat

De gemeente is tot een schikking gekomen met de ontwikkelaar van de voormalige gymzaal aan de Nic van Eschstraat. Bij het vorige vonnis moest de gemeente Oisterwijk een schadevergoeding betalen van € 525.000 en nu € 285.000 zie verder informatiebrief

zie informatie brief 5 mei 2017
Maakt de gemeente Haaren rare bokkensprongen ?

Volgens de belangengroep Toekomst Haaren , doet het  college van Haaren vreemde zaken door onbesproken besluiten achteraf aan het raadsverslag toe te voegen.

Zie het artikel op OisterwijkNieuws


25 april 2017: 1 mei m2017 update

Belangengroep Toekomst Haaren wil dat de provincie  de regie overneemt
Belangengroep Toekomst Haaren steunt de provincie .  zie brief belangengroep Haaren

Zie artikel op OisterwijkNieuws
Persbericht:

Provincie start onderzoek naar bestuurskracht van Haaren


’s-Hertogenbosch, 25 april 2017

De provincie start medio mei een onderzoek naar de bestuurskracht van de gemeente Haaren. Een extern bureau verricht het onderzoek naar het functioneren van de gemeente in brede zin. De provincie en gemeente kunnen de resultaten gebruiken als basis voor het formele traject van de herindeling van Haaren. Gedeputeerde Staten hebben er onvoldoende vertrouwen in dat de raad en het college van B&W van Haaren een effectief vervolg geven aan het raadsbesluit tot splitsing van de gemeente Haaren. Dit komt mede door de gebrekkige samenwerking met buurgemeenten en onvoldoende urgentiebesef. Dit concluderen GS op basis van diverse gesprekken en briefwisselingen in de afgelopen maanden

Mogelijk is dit het gevolg van de brief van 21 april 2017 die de gemeente Haaren heeft geschreven aan de Provincie en de omliggende gemeenten

Zie ook artikel op OisterwijkNieuws

9 april 2017:

Verslag Raadsvergadering van donderdag 6 april 2017

Uit deze agenda sprongen 2 zaken naar voren: de ontsluiting van de wijk Pannenschuur richting Heukelom en het categorieŽnbesluit betreffende de vergunningprocedure.

Hoe lopen de hazen in de politiek
Alvorens met de agenda te beginnen werd aan een aantal inwoners van onze gemeente een oorkonde uitgereikt voor het deelnemen aan een cursus “Hoe werkt dat nu in de politiek” of anders gezegd “Hoe lopen de hazen in de politiek” en hoe komt besluitvorming tot stand. Hiervoor is een aantal bijeenkomsten geweest met ook deelnemers uit Hilvarenbeek en Goirle.

De ontsluiting van de wijk Pannenschuur

Zo’n tien jaar geleden, bij de ontwikkeling van het plan ‘Pannenschuur Buiten ‘, bleek er een ontsluiting nodig te zijn van deze wijk op de Heukelomseweg. De Heukelommers waren bang dat de Heukelomseweg daardoor een sluiproute zou worden richting Tilburg en de N65. De raad heeft toen aangegeven dat die ontsluiting door de raad moest worden goedgekeurd d.m.v. een verkeerscirculatieplan.

Toen de plannen voor die ontsluiting naar buiten kwamen, is er een klankbordgroep gevormd die hier zijn mening over gegeven heeft. Vervolgens is er een actiegroep gevormd van bewoners van straten, die niet in de klankbordgroep zaten en die zich dus niet gehoord voelden. AB is toen ter plaatse gaan kijken en heeft samen met die actiegroep (bewonerscomitť) een oplossing gezocht voor zijn bezwaren. Die zijn vervolgens meegenomen in de plannen. Kort gezegd: iedereen heeft mee kunnen praten over dit voorstel over de ontsluiting en iedereen was tevreden. Ter elfder ure echter vonden bewoners van een bepaalde straat dat de uitvoeringsmaatregelen niet voldoende geborgd waren in het raadsvoorstel. De wethouder gaf aan dat dit wel degelijk het geval was en zegde (nogmaals) toe dat de uitvoering zal gebeuren zoals in het concept-uitvoeringsplan is opgenomen. Het amendement (wijzigingsvoorstel) van de oppositie om de maatregelen in het raadsbesluit zelf op te nemen werd door AB en zijn coalitiepartner VVD niet gesteund. Zij vonden het amendement niet alleen overbodig, maar ook niet correct, omdat de uitvoering van het verkeerscirculatieplan een bevoegdheid van het college is.

Het categorieŽnbesluit veehouderij

Bij dit onderwerp werd duidelijk dat de oppositie zat te wedden op een paard dat niet eens meeliep in de race. Het ging hier niet om het vaststellen van het beleid, maar om een soort werkverdeling tussen het college en de raad bij de vergunningverleningen in de veehouderij. Als gevolg van de uitspraak van de Raad van State van eind november betreffende de correctieve herziening van het bestemmingsplan buitengebied moeten agrariŽrs voor alle wijzigingen in het aantal dieren, diersoorten en stalsystemen een vergunningaanvraag doen, die via de raad moet lopen. Het gaat om enkele tientallen aanvragen per jaar. Om U een idee te geven : “Op dit moment liggen er 38 aanvragen voor wijziging van een vergunning in de veehouderij en in 2015 en 2016 respectievelijk 38 en 28” Dit is een tijdrovende en belastende procedure, zowel voor de aanvrager als voor de raad en de ambtelijke organisatie. Daarom stelde het college voor om d.m.v. een zogenaamd categorieŽnbesluit bepaalde vergunningaanvragen alleen door het college te laten afdoen, dus buiten de raad om. Alle partijen vonden echter dat de raad bij meer vergunningaanvragen moest worden betrokken dan het college voorstelde om zo beter de vinger aan de pols te kunnen houden, vooral waar het de volksgezondheid betreft. AB en de VVD kwamen daarom met een amendement, waardoor het college alleen aanvragen zelf mag afdoen, wanneer niet alleen de emissies vanuit de stallen niet toenemen, maar ook het aantal dieren niet stijgt. Dit betekent o.a. dat een vergunningaanvraag voor een bedrijfsbeŽindiging niet aan de raad hoeft te worden voorgelegd, maar een die een uitbreiding van het aantal dieren betreft wel.

De oppositie kwam met een eigen amendement, maar leek tijdens de bespreking van het raadsvoorstel de weg kwijt te zijn en te denken dat het om de vaststelling van een nieuw veehouderijbeleid ging. Hierdoor eindigde de behandeling van dit raadsvoorstel op een vreemde manier, doordat PGB eerst wel het amendement van de coalitie steunde, maar toch tegen het geamendeerde raadsvoorstel stemde.

In het raadsbesluit is ook vastgelegd hoe de 250 meter grens vanaf de kernen wordt bepaald. Veehouderijen, die binnen die afstand liggen, zijn een aparte categorie in het veehouderijbeleid. Die grens is niet dezelfde als die van de bebouwde kom.

Aanbieding resultaten enquÍte Bienekeboldersgebouw

bienekeboldersAB heeft aan het eind van de raadsvergadering de uitslag van de door haar gehouden enquÍte ovinaer de toekomstige invulling van het leegkomende schoolgebouw aan wethouder Batenburg overhandigd. Er zijn in totaal 16 reacties ontvangen met een 20- tal suggesties. Duidelijk is dat de grote meerderheid gaat voor seniorenhuisvesting met een publieke component. Zo’n publieke ruimte kan dienen voor kleinschalige activiteiten, waar de ouderen ook aan deelnemen. Mogelijk kunnen zij ook het beheer hebben over deze publieke ruimte. AB heeft er het volste vertrouwen in dat het college dit zal meewegen in zijn besluit over de invulling van dit mooie gebouw. De wethouder heeft dit overigens toegezegd.

Ruud van de Ven

Jan Jonkers

2 april 2017:

Komt er een einde aan de rotte plekken van Oisterwijk en Moergestel ?Algemeen Belang in het bijzonder , maar ook andere partijen hebben hier al jaren op aangedrongen.Het college heeft er nu goede hoop op , dat zowel de verloederde locatie "Kartonnage" in  Oisterwijk en "Den Tob" in Moergestel hun langste tijd gehad hebben. Uit gesprekken met  woonstichting  Leijstromen en de eigenaren lijkt er schot te komen in de ontwikkeling van beide "rotte plekken" in onze gemeente.
Ook zit er beweging in de ontwikkeling van andere locaties in de Kerkstraat in Oisterwijk.
Dit alles staat vermeld in de raadinformatiebrief die de gemeente aan de raads- en commissieleden heeft gestuurd.
Zie de Raadinformatiebrief.

Even ter herinnering:
Kartonnage:
kartonnageDe kartonnagelocatie , waar Donders kartonage gevestigd was ,  is een voormalig kartonfabriekje waar vooral ook dozen gemaakt werden voor de diverse schoenfabrieken en bakkers in Oisterwijk en omgeving . Het gebouw staat al jaren leeg. De ontwikkeling van deze locatie is al jaren een strijdpunt tussen ontwikkelaars en de bewoners van de omgeving.. Dan was het te hoog, dan weer te veel inkijk , dan weer parkeeroverlast. Hier hebben al enkele ontwikkelaars hun neus aan gestoten. Tevens is er een groot hoogteverschil richting voorste stroom , wat ingepast moet worden. Aan de kant van de Kerkstraat staan nog enkele huizen , die ook al jaren te koop hebben gestaan. Hiervan konden de eigenaren en de gemeente het niet eens worden over het aantal te bouwen woningen. Nu mogelijk alles in een hand komt is er licht aan de horizon en wordt Oisterwijk verlost van deze verloederde locatie.

Den Tob
den tobDe soap aan de Ermelindeshof ofwel Den Tob loopt al veel langer.  Den Tob is eigenlijk een voormalig  overgebleven deel van de in 1951 afgebrande schoenfabriek van van Bommel.
Gebruikt door Hades , als een soort jeugdcentrum , daarna als KPJ- honk en verenigingsgebouw voor de katholieke jonge boerinnen. 

In 1984 kreeg het pas de naam "Den Tob"

De socialistische partij Moergestel heeft  nog geprobeerd dat overblijfsel van de voormalige kantine van Bommel schoenfabriek op de monumentenlijst te zetten.
Intussen werd er in 1991 een parochiecentrum , gesitueerd tussen den Tob en de Man ( nu een restaurant) en in 1993 is den Tob afgebroken en braak komen te liggen en is nu eigendom van de woonstichting. Daarnaast staat een voormalige bakkerij met winkel , die totaal verloederd is, en al jaren een steen des aanstoot is voor het Moergestels centrum . Dat werd toen eigendom van een aantal eigenaren , als speculatie-object. Daarnaast staat een voormalige winkel van tuingereedschappen en machines , die ook al lang leeg staat. Kortom een locatie die aan herinrichting toe is.

In 2007 is ook al een poging gedaan door de bouwcombinatie ACM en de woonstichting, welke toen is afgeketst i.v.m. de bouwcrisis.

Deze verzameling van gebouwen kan nu mogelijk worden her ontwikkeld. Nu zal er een nieuwe poging gedaan worden.Kortom AB is blij dat het college deze schandvlekken voortvarend aanpakt en zowel Oisterwijk als Moergestel weer een beter aanzien geeft..28 maart 2017:
AB stuurt 16 reacties naar de gemeente over invulling schoolgebouw
 Aan het einde van dit schooljaar komt het schoolgebouw aan de Bosstraat in Moergestel leeg te staan. AB heeft een oproep in de Nieuwsklok geplaatst en met succes
 
 16 betrokken inwoners hebben een voorstel ingediend , hoe het leegkomende schoolgebouw moet worden ingevuld. Duidelijk is dat het een Moergestel vriendelijke bestemming moet krijgen , enerzijds met senioren huisvesting met mogelijk zorg aangevuld met een publieke ruimte waar bewoners en inwoners van Moergestel elkaar kunnen ontmoeten. Deze publieke ruimte moet duidelijk laagdrempelig zijn en vooral kleinschalig. Ook de Heemkundekring , kunstenaars en Weekendkunst hebben interesse en willen hier graag aan meewerken blijkt uit de reacties.
          tevens heeft AB het college gevraagd om een info-avond te houden in het
      schoolgebouw aan de Bosstraat , zodat inzenders hun idee kunnen toelichten

AB stuurt 16 ideeen   
27 maart 2017
"Toekomst Haaren" vraagt om interventie van provincie in proces van herindeling.

Duidelijk is dat de belengroep "Toekomst Haaren" er een hard hoofd in heeft of dit college en Raad van Haaren die herindeling wel serieus oppakken. Dit schrijven zij aan de provincie Noord Brabant.
Daarom vragen zij hulp bij de provincie. AB heeft zich steeds op het standpunt gezet dat een zo snel mogelijke herindeling  het beste is voor de inwoners van de dorpen van de gemeente Haaren.
Zie brief belangengroep Toekomst Haaren aan de provincie en andere brieven van deze belangengroep


Zie ook artikel op OisterwijkNieuws


22 maart 2017:

Stand van zaken herontwikkeling studiegebied KVL-terrein en KVL-terrein
De gemeente heeft een Raadsinformatiebrief uitgegeven over de laatste ontwikkelingen rondom KVL en het Studie gebied , zoals U ook hebt kunnen lezen in het BD zijn er ook ontwikkelingen aan de andere kant van het spoor.
Op de plaats van de EMT… en de voormalige Schoenenreus komt een JUMBO supermarkt.
Kortom dit bij elkaar wordt de slagroom op de taart rondom KVL en het centrumgebied

Raadsinformatiebrief Maart 2017a


18 maart 2017: Update
Gemeenteraad van  Oisterwijk geeft groen licht voor Haaren bij Oisterwijk
Gemeenteraad van Haaren krabbelt terug
De gemeenteraad van Haaren heeft gisteren een motie aangenomen waarin zij aangeeft alsnog een referendum  te willen houden onder de inwoners van Haaren over een eventuele opdeling van de gemeente Haaren . Een vreemd besluit , omdat die zelfde raad een eerder referendum over  dit onderwerp geblokkeerd heeft.

De gemeenteraad van Oisterwijk heeft aangegeven dat Haaren van harte welkom is , in welke vorm dan ook. Over de datum , daar waren oppositie en coalitie het niet eens , hierdoor steunden PGB en Pro het raadsvoorstel niet. De meerderheid van de raad stemden voor dit voorstel.

Sommige lieden vinden dit ondemocratisch  , raar toch .  Raadsleden zijn toch gekozen om voor hun kiezers besluiten te nemen of niet soms !  Volgens de oppositie is dat in Oisterwijk anders.
De raadsleden uit Boxtel en Vught stemden ook voor dit voorstel , zijn die dan ook ondemocratisch bezig ?

zie het raadsvoorstel
Een overzicht van artikelen over Haaren bij Oisterwijk op Oisterwijkniews
Zie ook artikel in het BD over opsplitsing Haaren

Voorzitter VVD Haaren beschuldigd belangengroep Haaren

17 maart 2017:
AB maakt Oisterwijk en Moergestel veiliger !
Komt er meer camerabewaking in Oisterwijk en Moergestel ?

cameraAlgemeen Belang heeft met steun van de VVD een motie ingediend, waarin het college wordt opgedragen om te onderzoeken of cameratoezicht kan bijdragen een veiligere gemeente Oisterwijk.
Tevens het college opdracht gegeven om hiervoor middelen in de PPN op te nemen.

Bij de opsporing van vandalisme en criminaliteit wordt steeds meer gebruik gemaakt van beeldmateriaal van camera's en door burgers aangeleverd beeldmateriaal. We zien het wekelijks op TV bij opsporingsprogramma,s . gisteren morgen nog stond er een artikel in het BD , dat het mogelijk wordt voor particulieren om via burgernet foto's door te sturen naar de politie.

Ook vraagt de politie steeds meer om medewerking van bedrijven die over camerabewaking beschikken.

AB is van oordeel dat Oisterwijk niet achter kan blijven om Oisterwijk veiliger te maken.

Door middel van camerabewaking kunnen achteraf beelden worden bekeken als daar aanleiding voor is en tevens kan de politie bij alarmmeldingen direct meekijken en zo effectiever ingrijpen en opsporen.


AB heeft het college gevraagd om naast het al bestaande cameratoezicht , ook  de centra van Oisterwijk en Moergestel  daar in op te nemen. Hebt U locaties waar U zich ook erg onveilig voelt , die voor camerabewaking in aanmerking komen meld die dan aan bij de gemeente of bij Algemeen Belang, wij zullen uw inbreng doorgeven aan de verantwoordelijk wethouder .

Ruud van de Ven Tel 0135131938 of RCMVDVEN@hetnet.nl  of Jan Jonkers 0135132209 of
 jja.Jonkers@Home.nl

Zie ook artikel op OisterwijkNieuws

Zie ook artikel in het BD over camera bewaking


16 maart 2017:

Update snelheidsmeters ! dsiWij hebben al een 30 tal meldingen gekregen waar volgen de bewoners veel te hard wordt gereden. AB komt in verloop van de komende weken met een inventarisatie. Hebt U ook nog een melding, het kan nog .
Meld U zich dan bij
:
R.C.M. van de Ven (tel. 013 5131938), mailadres : RCMvdVen@hetnet.nl of Jan Jonkers ( tel. 013 5132209), mailadres : jja.jonkers@home.nl

8 maart 2017:


Gemeente krijgt 4 extra snelheidsmeters z.g.n. DSI's

Wordt bij jou in de straat ook veel te hard gereden ?

DSIVorig jaar heeft AB het college gevraagd om extra snelheidsmeters, de zogenaamde DSI (dynamische snelheidsindicatie), voor de diverse invalswegen en 30- km zones.
Oisterwijk heeft op dit moment 7 DSI's: 4 op vaste plaatsen en 3 die wisselen van locatie. Zij slaan ook het aantal verkeersbewegingen en de snelheid op. Dit is later uit te lezen.
Het belangrijkste is dat de snelheid, waarmee iemand rijdt, wordt weergegeven.
Heel veel bestuurders rijden onbewust te hard , daarom is dit een prima hulpmiddel om hen daarop attent te maken.

De wethouder heeft op verzoek van AB subsidie aangevraagd voor extra DSI's en gekregen. We krijgen 4 snelheidsmeters erbij. Deze kunnen zowel vast als dynamisch worden ingezet.

Oproep:

Nu de vraag: Waar moeten die DSI's komen te staan of ingezet worden ???

AB wil nu van U weten waar deze nieuwe DSI’s volgens U het best kunnen worden ingezet.
Wij zullen de wethouder dan adviseren om die locaties mee te nemen in de plaatsingslijst.

U kunt uw locatie melden aan R.C.M. van de Ven (tel. 013 5131938), mailadres : RCMvdven@hetnet.nl of Jan Jonkers ( tel. 013 5132209), mailadres : jj.jonkers@home.nl


28 febr. 2017.   Zie update  22 febr.2017

Wederom spierballentaal van het actiecomitť "Nee" Insaid

Het is bijzonder jammer dat een actiegroep zich bedient van  dergelijke spierballentaal om hun doel te bereiken en nu zelfs de suggesties wekt dat AB nu zomaar voorstander is van muziek activiteiten in het Insaid-gebouw.
Laat een ding wel duidelijk zijn , met honing bereik je meer dan met azijn , zeker in de politiek

AB wil dat het college betrokken en verstandig bestuurt en zich laat leiden door de regelgeving die hier voor  in het leven geroepen is ,  om willekeur te voorkomen.  Hieronder staat een link naar een begrijpelijke uitleg over die kruimelregeling , zodat U uw eigen mening kunt vormen , dan in plaats van de spierballentaal van het actiecomitť.

Klik hier voor de spieballentaal van het commitť "nee "Insaid
Klik hier voor de kruimelregeling en zijn mogelijkheden.

26 febr.  2017

Wat moet er gebeuren met het schoolgebouw aan de Bosstraat?

Informatie over verhuizing Bienekebolders naar de Vonder

De schoolbesturen hebben aan de ouders/verzorgers van de leerlingen een brief geschreven dat het de bedoeling is dat de Bienekebolders met ingang van het nieuwe schooljaar in het gebouw van de Vonder komt. De raadsleden hebben 2 weken later een raadsinformatiebrief gekregen, nadat het college dit initiatief welwillend had ontvangen.

Verder hebben de schoolbesturen een  intentieverklaring   naar buiten gebracht, waarin staat dat een informele samenwerkingsschool het doel is. Dit heeft de nodige vragen opgeroepen, zoals: wat voor school komt er straks, is er nog plaats voor een geloofsovertuiging en hoe wordt er les gegeven? Eťn ding is wel duidelijk: de Bienekebolders verhuist naar de Vonder.

Hoe nu verder met dat schoolgebouw ?

Uit de vele reacties, die AB naar aanleiding van haar oproep heeft gekregen, blijkt heel duidelijk dat dit gebouw een rol moet gaan spelen in de leefgemeenschap van Moergestel. Er zijn diverse voorstellen gekomen, die daaraan invulling kunnen geven. Om enkele te noemen : een hospice, een opvang voor eenzame ouderen,  een creatief centrum met dagbesteding voor ouderen , een atelier met daar omheen appartementen , huisvesting heemkunde en huisvesting reparatieteam. AB zal alle ideeŽn, zo’n 20 stuks, anoniem aan het college beschikbaar stellen. Daarbij zal AB de suggestie doen dat er een open dag georganiseerd zal worden, zodat alle geÔnteresseerden een kijkje kunnen komen nemen.


22 febr. 2017: Update 28 -2 -2017

Actiecomitť Insaid "Nee" schiet zich zelf in de voeten

AB is populistisch geleuter van oppositie beu.

Op dit moment worden artikelen rondgestrooid door oppositiepartijen en belangengroepen over Insaid en links afslaan bij overweg Heusdensebaan. Grove aanvallen op individuele raadsleden worden niet geschuwd. De werkelijke feiten worden echter niet genoemd over Insaid, het Links afslaan Heusdensebaan, het aantrekkelijker maken van de cultuur-centra en het parkeren rondom het centrum.

Hieronder een korte toelichting op de besluiten die kortgeleden door de raad zijn genomen. Helemaal onder vind U de links naar de betreffende artikelen en scheld canonaders.
Besturen is ook besluiten durven te nemen en niet maar blijven pappen en nat houdenDeze coalitie durft ook minder populaire maatregelen te nemen als dat nodig is

Links afslaan Nic. van Eschstraat waarbij  Veiligheid voor alles het motto is

Het is bijzonder jammer dat nu zo met modder gegooid wordt , zonder alle feiten te vertellen.

Laat een ding duidelijk zijn het college en ook AB hebben dit besluit genomen uit veiligheidsoverwegingen op en rondom de betreffende overweg en nadat er wel degelijk met inwoners van de Waterhoef overleg is geweest en zij hun bezwaren naar voren hebben kunnen brengen , tevens is er aanvullend nog een neutraal onderzoek geweest naar de gevolgen van het niet links afslaan bij de Nic. van Eschstraat in andere straten. Het zal nooit naar iedereen zijn zin zijn .

Op bepaalde plaatsen worden aanpassingen gedaan ,zoals de kruising bij de Peperstaat , die een voorrangskruising wordt en waar het zebrapad wordt verhoogd als een soort drempel . Tevens wordt de vernauwde doorgang in de Peperstraat een voorrangsregeling toegepast . In de Boxtelsebaan worden extra parkeerplaatsen aangelegd en een parkeerverbod op de straat. De Joh. Lenartstraat krijgt een veiliger fietspad.

Wij als AB hebben samen met de inwoners naar oplossingen gezocht en PGB en Pro hebben de inwoners aan hun lot overgelaten.
Kan iemand AB vertellen waarom automobilisten van uit de Heusdensebaan of Haarenseweg niet via de Laarakkerweg de wijk Waterhoef kunnen benaderen in plaats van via Peperstraat en Terburghtweg met zijn Tovervogel ?
Kortom de populistische krokodillentranen van Pro en PGB zijn hier volkomen misplaatst.

Insaid:

Ook hier weer het zelfde verhaal ,populisme ten top.

De motie die door PGB is ingediend en door Pro gesteund ging helemaal niet over de Insaid , sterker nog er is zelfs nog geen vergunning aanvraag ingediend.
Het ging hier over een regeling waarvoor het College een mandaat heeft en die het college wettelijk moet toepassen , om te voorkomen dat er van rechtswege automatisch een vergunning wordt verleend. PGB en Pro wilde dat mandaat beknotten door het college te dwingen elke toepassing van die kruimelregeling aan de raad te moeten voorleggen.

Dat de coalitiepartijen de motie niet wilde steunen heeft alles te maken met betrouwbaar besturen en geen politieke willekeur te laten ontstaan.

Inwoners hebben recht op een dergelijke procedure , want stel je voor , dat afhankelijk van de politieke kleur van het college er wel of geen vergunning kan of mag worden verleend.

Ook de willekeur waarmee PGB en Pro met de inspraak van burgers omgaan , spreekt boekdelen, vraag dat maar eens aan de inwoners van Moergestel.

Samengevat , Het college nog de raad hebben geen besluit genomen of er nu wel of niet muziek festiviteiten in Insaid mogen plaats vinden. AB wacht de wettelijke procedure met vertrouwen af.

Het actie commitť "insaid Nee" schiet zich met hun artikel zelf in de voeten

Klik hier voor een duidelijke uitleg over de kruimelregeling

Cultuurcentra:

De cultuurcentra zijn aan een aanpassing toe aan deze moderne tijd, vooral de Tiliander loopt ver achter.
De toegankelijkheid bij Tiliander  voor ouderen en mindervalieden moet worden aangepast zodat ook zij kunnen deelnemen aan  festiviteiten en daarbij hoort ook  veilige vluchtwegen.  De entree van Tiliander moet  aantrekkelijker worden  en  voorzien worden van een gemengd dienstenaanbod  , van BiB, VVV, Twern , huurvereniging, KBO enz. enz. en het gebouw moet multifunctioneel worden.
Voor Den Boogaard zijn minder aanpassingen nodig , omdat daar deze stap al gemaakt is.

Parkeren:
Het college probeert de Parkeeroverlast rondom het centrum zoveel mogelijk te beperken , door vrije parkeerplaatsen te creŽren op diverse plaatsen rondom het centrum. Wat pro nu doet is alleen maar inwoners ontevreden te maken  omdat het in hun straat nog niet helemaal in opgelost. Het college moet kijken naar heel het parkeer probleem rondom het centrum en ik weet zeker dat het voor velen al een verlichting is , maar toveren kunnen we nog steeds nietArtikel op OisterwijkNieuws over cultuurcentrum enzArtikel parkeren enz van Pro  Artikel belangegroep "Insaid Nee"
Artikel Heusdensebaan en Harry Marsť

Artikel op OisterwijkNieuws van 28-2-2017 over reactie Insaid

 
5 febr. 2017:

Update: Het is de bedoeling dat de Bienekebolders verhuisd naar de Vonder , dus de school zelf sluit niet , zoals ook uit de tekst blijkt , dit om misverstanden te voorkomen. BSO  Bienekebolders bestond in 2016 25 jaar
Openbare school-gebouw Bienekebolders  te Moergestel gaat sluiten.
School gaat naar brede school de Vonder
bienekebolders 1
Door een terugloop van leerlingen wordt de Bienekebolders ondergebracht in brede school de Vonder , op zich niks mis mee. Iets anders is het wat gaat er met dat schoolgebouw gebeuren ? Hierover maken inwoners van Moergestel zich zorgen en terecht. De Bosstraat is een mooie oude straat met veel mooie huizen en het zou jammer zijn om dat schoolgebouw uit dit straatbeeld te verwijderen.
Een zorgcentrum zou daar bv. niet misttaan.
Algemeen Belang wil nu graag weten van de inwoners van Moergestel hoe zij daar tegen aan kijken of een andere invulling hebben. We moeten er alles aan doen om te voorkomen dat hier ook weer een verloederde situatie ontstaat.

Daarom deze oproep : Wie weet een passende bestemming voor dat schoolgebouw ?

Graag uw reactie naar Ruud van de Ven Rootven 65 Moergestel mailadres rcmvdven@hetnet.nl tel 013 5131938 of aan Jan Jonkers Bosstraat 28a Moergestel mailadres: JJA.jonkers@home.nl tel 0135132209
Viering 25 jarig bestaan Bienekebolders (oisterwijkNieuws)
31 jan 2017:
1 jan. 2019 wordt als theoretische datum achter de hand gehouden
Het dorp Haaren gaat waarschijnlijk op 1 jan. 2020 samen met Oisterwijk De grote vraag is, wanneer er nu gemeenteraads verkiezingen zullen plaatsvinden. Blijft dit gewoon in maart 2018 en een herindeling verkiezing in nov 2019  . Mocht  1 jan 2019 toch haalbaar zijn dan lijkt het logies om de  gemeenreaad verkiezing van  maart 2018 uit te stellen tot eind 2018.

Met een datum van  1 jan. 2020 moet de bevolking binnen 1,5 jaar 2 maal naar de stembus om een gemeenteraad te kiezen en de raad moet wethouders benoemen voor +/- anderhalf jaar, welke wethouder zit daar nu op te wachten,

Lees verder het hele rapport

Zie ook artikel in het BD

zie artikel op OisterwijkNieuws

23 jan 2017:
Burgemeester en politie staan hier positief tegenover
Zowel in Oisterwijk als Moergestel komen proeven met camerabewaking

Algemeen Belang roept al jaren om camerabewaking op de risicoplaatsen in onze gemeente. De Sonman in Moergestel heeft het al jaren en dat bevalt prima en voorkomt diefstal en vernieling . Ook in bepaalde wijken in Oisterwijk is al camerabewaking. Ter verduidelijking de beelden worden opgenomen en alleen bekeken als  dat nodig is , dus niks privacy verlies.
AB heeft dit kort geleden weer ter sprake gebracht bij de burgemeester die over de veiligheid gaat en hij heeft alsvolgt geantwoord:
 

“In een reactie heeft de burgemeester aangegeven dat een proef in voorbereiding is om op diverse plekken in de gemeente te komen tot (mobiel) cameratoezicht op diverse locaties. Daarvoor komt zeker ook Moergestel in aanmerking ter ondersteuning voor het toezicht door politie en gemeente.”

Er zijn zelfs mogelijkheden dat de politie bij een alarmmelding direct kan meekijken wat er gebeurt en de passende maatregelen nemen.

Kortom AB streeft niet alleen voor een sociale gemeente Oisterwijk maar ook voor een veilig  Oisterwijk en Moergestel.18 jan 2017:
“beter planten dan kappen”.

Snapt U het nog ?

In het BD van vrijdag stond een artikel over de kap van honderden bomen rondom het Galgenven ter verbetering van het het water van dat ven ,zoals we ook hebben gezien rondom het Belvertsven op de Kampina en mogelijk nog andere vennen. Ook de eikensterfte op de Kampina en landgoed de Rosephoeve heeft voor een kaalslag gezorgd , alleen omdat natuurorganisaties daar iets anders willen dan er nu is. Nu lees ik in dat zelfde blad een artikel over het alsnog aanplanten van bomen in de Kerkstraat te Oisterwijk na de renovatie , omdat een locale politieke partij , gesteund door het biodiversiteiten team dit willen uit natuurroverwegingen , onder het motto “beter planten dan kappen”.

Kan iemand mij vertellen wie nu eigenlijk bepaalt en kan onderbouwen , waarom het op de ene plaats wel goed is voor de natuur en biodiversiteit en elders niet. Het lijkt er op dat dit wel heel selectief wordt toegepast, want veel inwoners in onze gemeente ondervinden last van grote bomen die hun huis vochtig of donker maken of de ontwikkeling en de groei van hun tuin sterk beperkt , daar mag die grote boom echter niet weg , volgens die zelfde milieuorganisatie.

Bewoners in de woonkernen beleven natuur op een heel ander wijze dan daar buiten , hebben die dan geen recht op een mooie tuin of licht huis.

Laat duidelijk zijn bomen hebben een goede invloed op het milieu , maar als ze te groot worden en gaan overheersen , moet je ze kunnen vervangen door kleinere exemplaren

Wat nu echter gebeurd is willekeur.

Ruud van de Ven11 jan 2017:

il Cuore wordt weer opgebouwd .
Waarmee Moergestel zijn fitness en tennis centrum weer terug krijgt
tenniscemrum

Naar alle waarschijnlijkheid kan er half maart gestart worden met de herbouw van Il Cuore. Er zal op dezelfde fundering gebouwd worden, wat het proces zal versnellen. Naar verwachting zullen de deuren begin september geopend kunnen worden.
  Fitness
Uiteraard komt er een hele mooie, ruime fitness ruimte terug. Een ruimte die ongeveer drie maal zo groot is als onze huidige fitness.
Maar ook op korte termijn gaan er veranderingen plaatsvinden. Over ongeveer vier weken zal er een complete lijn nieuwe apparatuur bij komen. Het gaat hier om de E-gym cirkel. Acht elektrisch gestuurde apparaten zullen je van alle mogelijke trainingsgemakken voorzien. Zo hoef je bijvoorbeeld je afstellingen en je trainingsgewicht niet meer te onthouden. Op basis van een maximale krachttest en een eenmalige afstelling, zal het apparaat dit voor je onthouden en voor je instellen.


Wellness
De nieuwbouw zal natuurlijk opnieuw de nodige Wellness voorzieningen huisvesten. De zonnebank, wellplate en de massageruimte zal je zeker terug gaan zien. Aanvullend hierop komen er in iedere kleedkamer een infrarood- en een zoutkristalsauna. Zoals wellicht bekend is, is de infraroodsauna erg goed voor de spieren en zorgt de zoutkristalsauna voor totale ontspanning en een positieve werking op de luchtwegen.

Tennis
Niet te vergeten komen er, zoals voorheen, twee tennisbanen terug. Ook hier gaan we een vernieuwingsslag toepassen. De Pulastic Comfort Court is de ondergrond, die onder meer bij de Australian- en de US-open wordt gebruikt. Deze vloer zal ook bij Il Cuore ingezet gaan worden. Deze ondergrond is uit verschillende lagen opgebouwd en zorgt daarmee voor de perfecte demping. Dit verhoogt het speelgemak en voorkomt de nodige blessures. De snelheid van de baan is te vergelijken met een gravelbaan.
Bij de reserveringen gaan wij uit van het rooster van seizoen 2015-2016. In eerste instantie krijgt dus iedereen de gelegenheid om op zijn eigen, vertrouwde tijd te spelen
.

3 Jan 2017:

Oisterwijk  ook  "wonder mooi" in de winter  !

winerland 1winter wonder land 2
wondermooi 3winter mooi 4
klik op de foto voor volledig scherm

Voor nog 40 prachtige foto's meer van Leny van Schijdel op OisterwijkNieuws klik hier

2 jan 2017:

Is dit nu de binnenkomer voor het nieuwe jaar van PrO ?

Met nieuwjaar worden er handen gegeven en gekust alsof we elkaar een heel jaar niet gezien hebben , maar het hoofddoel is toch elkaar voorspoed en gezondheid toe te wensen.

Ik vind het daarom ook vreemd dat ik op OisterwijkNieuws een soort slecht nieuws-show van Pro voorgeschoteld krijg of wordt de aanval op een journaliste van de Nieuwsklok gebruikt om verkiezing retoriek te spuien. Ook AB heeft wel eens moeite met artikelen in de Nieuwsklok en het BD , maar om dit nu als binnenkomer te gebruiken voor het nieuwe jaar ontgaat ons.

Ook AB is niet altijd blij met het collegebeleid en ook niet met de plannen van de oppositie , maar op dit moment wenst AB het college en ook alle andere partijen en journalisten , tocch alle goeds , gezondheid en wijsheid toe en over enkele weken zullen we de politieke degens weer kruisen .

Meestal steunen wij , zij aan zij met onze coalitiepartner , het college en soms ook niet , zoals met de rioolheffing , dan zoeken we steun bij de oppositie of komt de oppositie met betere plannen dan steunen wij de oppositie , dat moet toch kunnen in een duaal stelsel.

Alle partijen willen ten slotte allemaal het beste voor onze inwoners , alleen heeft iedereen zo zijn prioriteiten en uitgangspunten , maar nu zeggen we : De beste wensen voor iedereen en veel gezondheid maar in het bijzonder voor alle inwoners van de gemeente Oisterwijk.

Ruud van de Ven fractievoorzitter van AB

Jan Jonkers vice-fractievoorzitter van AB


Zie artikel op OisterwijkNieuws
31 dec 2016:
Waarom moet iedereen steeds boeten voor enkele vandalen ?

Veel onzekerheid over parkeren tussen kerst en nieuw.

Dat het college probeert om schade te voorkomen aan parkeer automaten als gevolg van vuurwerkvandalisme is een goede zaak. De wijze waarop roept toch veel vragen en onzekerheid op en leid tot irritatie bij de bezoekers van het centrum van Oisterwijk. Het parkeren vrij maken tijdens die dagen heeft ook weinig zin , omdat dan het centrum in de kortste keren potdicht zit.

Alleen telefonisch betalen is voor veel ouderen een brug te ver.

Waarom moet nu iedereen steeds boeten voor enkele vandalen ?

AB streeft al jaren naar camerabewaking in de centra van onze gemeente, in andere gemeenten levert dat goede resultaten op bij het opsporen van dergelijke vandalen , maar ook van criminele activiteiten.
Sommigen zullen weer over privacy beginnen te zeuren, maar laat duidelijk zijn, deze beelden worden alleen maar gebruikt en bekeken als er iets gebeurt is.
Op industrieterrein de Sonman in Moergestel werkt dit systeem al jaren tot ieders zijn tevredenheid en zeurt niemand over privacy .

Kortom laat Oisterwijk een gastvrije gemeente zijn en blijven , waar het veilig vertoeven is .

Ruud van de Ven

Zie ook mopperen over parkeren in Oisterwijk op OisterwijkNieuws

Parkeermeters afgeplakt met vuurwerkstikkers op OisterwijkNieuws

25 dec 2016:

 Treintje verbind Haaren nu al met Oisterwijk en Moergestel

Actie om ouderen op te halen voor het zwemmen is een groot succes


treinMet dit initiatief haalt Oisterwijk de landelijke pers , met hun extra service voor ouderen.

Tevens is het prachtige gelegenheid om ouderen uit hun isolement te halen , je zou het het "manteltreintje" kunnen noemen. Door deze service nu ook uit te breiden naar Haaren wordt een voorschot genomen op een eventuele samenvoeging van deze 3 dorpen in een gemeente.

Klik hier voor het filmpje op TV

23 dec 2016:


Huurders van sociale huurwoningen betalen nu € 81.78 minder rioolheffing

Met het voorstel van AB is de Rioolheffing socialer verdeeld

Met steun van zowel PGB als Pro is de rioolheffing eerlijker verdeeld, tussen gebruikers en eigenaars.

Al jaren lang wordt de rioolheffing verdeeld aan de hand van verbruikstafels van het watergebruik.

Dit stelsel is niet meer houdbaar , omdat de afvoer van het hemelwater een steeds grotere rol gaat spelen. Om die reden is een eigenaarsheffing ingevoerd en een gebruikersheffing uitgedrukt in m3

Het voorstel van het college , had het grote nadeel dat sommige grootverbruikers er meer dan  € 10.000 op vooruitgingen ( dus minder moesten betalen) , daarin tegen de klein verbruikers een stevige verhoging kregen. AB vond dit onrechtvaardig en diende een ander voorstel in dat de meerderheid van de raad kreeg. Hierin stonden 2 zaken centraal, de grootverbruikers gingen wel minder betalen maar wel minder minder. het grootste deel van de gebruikers ( +/- 8000) komen in een categorie terecht van 1 tot 130 m3 , dat was in het oude stelsel 1 tot 100 en in het collegevoorstel 1 tot 80 m3.  Het grote voordeel van deze groter staffel is , dat je bv bij een gebruik van 102 m3 in het oude stelsel voor die 2 m3 +/- € 169 meer moest gaan betalen. Nu blijf je dus tot 130 m3 in het zelfde tarief. Dit geeft meer financiŽle zekerheid voor +/- 3500 gezinnen.

De heffingen zijn nu als volgt:de eigenaarsheffing is voor eigenaren van woningen € 100; voor niet woningen € 170 en voor een garage boxen € 50.

De gebruikers gaan nu betalen van :
1 tot 130 € 29,70;
van 131 tot 250m3 €130. ;
van 251 tot 500 m3 €310 ;
van 501 tot 1500 m3 € 1128  ;
van 1501 tot 5000 m3 3450 ;
en van 5001 en meer € 11065.

Laat een ding duidelijk zijn , dat het merendeel van gebruikers minder betalen met deze regeling .

Het grote voordeel voor huurders in de sociale sector , bv. huurhuizen van de woonstichting , betalen nu nog maar € 29.70 ten opzichte van vroeger  € 111.48
want het eigenaarsdeel mag niet in de huur worden doorbelast.


 

16 dec 2016:

De kop van de Lind is nu een gezicht zonder neus

Er duiken steeds meer oude foto's op met de pomp op de kop van de Lind. ( zie artikel van 22 nov op deze site)

 Oproep:  Welke Oisterwijker schrijft een ode aan of over de pomp op het Lindeind ? Graag mailen naar AB.signaal@gmail.com

10 dec 2016:

Twee nieuwe commissieleden voor AB geÔnstalleerd.

inge 1michelDonderdag 8 dec. zijn 2 nieuwe leden van AB geÔnstallerd, Inge van Beers in inwonerszaken en Michel van Zandbeek in ruimtelijke zaken. AB is blij met deze aanvulling. Ook hebben wij op eigenverzoek afscheid moeten nemen van Ivo Rinkel als commissielid van Algemene zaken. Ivo vond deze functie niet meer verenigbaar met  het voorzitterschap van AB. Zijn plaats in Algemene zaken wordt opgevuld door Hannelie van Oers.

1 dec 2016:

Organisatoren van de Leerfabriek willen nu graag naar Insaid.

De uitbaters van de Leerfabriek op KVL hebben het college gevraagd om een vergunning om in Insaid hun activiteten voort te zetten. Hiertegeen is vanuit de omgeving fel geprotesteerd. Ongeruste buurtbewoners hebben al inspraak aangevraagd bij de politieke partijen om hun bezwaren kenbaar te kunnen maken. Tijdens de activiteieten in de Leerfabriek waren regelmatig 1500 personen en dat ziet de omgeving als een bron mogelijke overlast .

Reactie op inbreng Patrick Simons:
Dat de raad ooit Insaid bestemd zou hebben als recreatiemogelijkheid, wil nog niet zeggen dat er grootschalige evenementen gehouden mogen worden. In 2013 hebben ze ook vergunningen afgegeven voor veehouderijen , waar  de zelfde partijen nu veel spijt van hebben . Dit besluit zoeken we op !

Zie hiervoor ook OIsterwijkNieuws

Zie reactie Patrick Simons over de bestemming Insaid

30 nov. 2016:

Beroering om ingetrokken motie veehouderij.

In sommige berichten  en uitingen van inwoners , maar ook van politieke partijen, wordt AB afgeschilderd als een partij die de inwoners in de steek laat wat betreft de gezondheidsrisico's rondom de veehouderij.  Laat duidelijk zijn al die criticasters  slaan de plank helemaal mis en hun aantijgingen zijn totaal misplaats. 
Net zoals bij de Oisterwijkse baan 2 was het AB die een amendement op stelde dat hout sneed om de uitbreiding van Oisterwijksebaan 2 tegen te houden en waar andere partijen maar wat graag zich bij aansloten bij gebrek aan eigen argumenten.

Nu had AB wederom het voortouw genomen om een amendement op te stellen waarin gevraagd werd om geen aanvragen voor vergunningen van de veehouderij in behandeling te nemen , tot dat duidelijk is wat de gezondheidsrisico's zijn.
Wederom sloten de oppositiepartijen zich daar maar wat graag bij aan. Een dag voor de betreffende raadsvergadering kwamen er twijfels over de juridische houdbaarheid , maar ook signalen dat er betere onderbouwingen beschikbaar kwamen om de gezondheid rondom de veehouderij te waarborgen , die mogelijk wel juridisch stand kan houden.  Om  toch tegemoet te komen aan  de wensen van de meerderheid van de raad werd aan de wethouder gevraagd om geen vergunning aanvragen van de veehouderij in behandeling te nemen , dat is echter iets dat in een rechtsstaat niet mogelijk is.  Toen bleef er niets anders over dan  de motie in te trekken , om er voor te zorgen dat we ons later hiermee niet in de voeten schoten en wat  een  luid protesteren opleverde  van de oppositiepartijen.  AB belooft geen zaken die zij niet waar kan maken en verkoopt ook geen fopspenen.

Dat AB het bij het goede eind had en de signalen goed inschatte bleek toen AB beslag kon leggen op het rapport. 'Notitie Handelingsperspectieven Veehouderij en Volksgezondheid: endotoxine toetsingskader 1.0'

Aan de hand hiervan zal AB bekijken of in een volgende raadsvergadering een nieuwe motie op te stellen  is die juridisch wel houdbaar is. Het is echter nog wachten de reactie van het college op het amendment van AB en VVD waarin zij onder anderen vragen te onderzoeken om geen bouwvergunningen te verlenen aan bedrijven binnen een straal van 250 m  van woonkernen.

AB vindt het daarom heel jammer om dan zo onheus te worden behandeld door tegenstanders van het veehouderijbeleid , die beweren dat AB hen in de steek laat , niets is minder waar.


23 nov 2016:

Torenpad Moergestel gered van de Ondergang.

AB is heel tevreden over het antwoord van het college op onze brief over de bouwplannen van Woonwijze aan het Torenpad.  Woonwijze had een bouwaanvraag ingediend om 7 huizen te bouwen op de Avanglocatie , met de voordeur aan het Vonderpad. AB wist niet dat die intussen ingetrokken was en heeft daar toen bezwaar tegen gemaakt , gesteund door de Heemkundkring. Nu blijkt uit het antwoord van het College dat zij dat Torenpad ook heel serieus nemen en daar is AB blij mee. We hopen wel dat de andere eigenaren dit pad ook in ere houden en het toegankelijk houden.

23 nov 2016 :

AB wil een veilig en kort voetpad van school naar de sporthal.

Al een tiental jaren heeft AB zich ingezet  voor een kortere en veiliger weg van school naar de sporthal. 2 jaar geleden heeft Hans Denissen namens de dorpsraad zich hier ook voor ingezet , maar dan via dat Vonderpad. Nu is er nog betere en nog veiligere mogelijkheid.

De kinderen van brede school de Vonder in Moergestel, die voor hun gymlessen naar de sporthal gaan, lopen nu via de wijk de Vonder helemaal langs de Industrieweg over een vaak smal trottoir van maar 2 tegels. Eerder is er een poging gedaan om via de tuin van Stanislaus en het voormalige Vonderpad, via dan weer dat smalle trottoir, richting sporthal te lopen. Duidelijk is dat het in ere herstellen van het Vonderpad moeilijk haalbaar zal zijn.

AB heeft anderhalf jaar geleden het plan opgepakt om via een veel kortere en veel veiliger route naar de sporthal te lopen. Camping de Bosfazant bleek bereid een pad over zijn camping aan te leggen en te verharden. Het enige wat aan de gemeente gevraagd werd, was om aan beide uit- en ingangen een afsluitbare poort te plaatsen , waarvan de sleutel bij de school zou komen te liggen.

Dit voorstel heeft AB aan de wethouder voorgelegd en dat is welwillend in ontvangst genomen. De wethouder heeft hierover met de Bosfazant overlegd. Dit pad is te bereiken via de tuin van Stanislaus of via de Kloosterdreef en komt uit op Den Oudenhof.

Het schoolbestuur is hier niet op ingegaan, maar waarom?

Nu is de camping gesloten en is er de mogelijkheid dit pad aan te leggen. Laten we daar weer een jaar overheen gaan?

AB heeft daarom de volgende vragen aan het college gesteld:

1. Staat u nog steeds achter dit plan en zou u willen ingaan op het aanbod van de Bosfazant ?
2. Kunt u aangeven wat de bezwaren zijn van het schoolbestuur, waardoor dit tot op heden niet
   gebeurd is?
3. Bent u met ons van mening dat deze route naar de sporthal veel veiliger en korter is dan de 900 m. lange omweg via de wijk de Vonder en de Industrieweg?

22 nov. 2016:

Oisterwijk weer een beeldbepalend item armer.

Een kop van de Lind zonder pomp is als een gezicht zonder neus

pomp lind 2

pomp1

AB vindt het jammer dat deze pomp nu uit het straatbeeld verdwijnt , kijkend naar historische foto's stond er altijd een pomp op het Lindeind. De pomp staat niet op de monumentenlijst , maar het plein wel in al zijn historische vormen.  Zo zie je maar weer , dat het doel om de kop van de Lind groen te houden is uitgelopen op een historische kaalslag.
kop lind oud

pomp kop v d l

Zie ook verslag op OisterwijkNieuws

18 nov 2016:

 Verslag van de Raadsvergadering van 17 nov 2016

De belangrijkste onderwerpen:

 • Herdenking van Rob Damen, voormalig raadslid van de gemeente Moergestel;

 • Bouwplan La Hollande 2 aan de Nic. van Eschstraat te Oisterwijk;

 • De rioolheffing: nieuwe staffels en tarieven;

 • Motie over het veehouderijbeleid;

 • Interpellatie van PGB ten aanzien van wethouder Verhoeven.

Kijk hier voor het verslag van deze punten

17 nov 2016:

Einde aan overlast van sluip en vrachteverkeer in zicht !

Verbreding A58 komt er aan.

 

Tijdens de presentatie van InnovA58 bij Rijkswaterstaat werd al snel duidelijk , dat wij deze kans niet mogen missen. Eind 2015 is het besluit al genomen en is  € 390 milj gereserveerd hier voor en dit jaar start de planstudiefase. Hieruit blijkt dat alle viaducten tussen Tilburg en Oirschot op de schop gaan , maar ook de parallelwegen  en dat laatste bied kansen voor Moergestel om het sluip en vrachtverkeer uit het centrum te weren. De 3 leden van Algemeen Belang ( als enigste vanuit de raad van Oisterwijk) die op die presentatie op afgegaan waren hebben die overlast van sluip en vrachtverkeer door het centrum van Moergerstel stevig naar voren gebracht. Vanuit Rijkswaterstaat werd aangegeven dat zij zorg willen dragen voor een veilige en duurzame verkeersafwikkeling rondom RW58 , waaronder sluip- en vrachtverkeer. Onze gemeente moet dan wel meewerken.

AB heeft over die kansen een brief geschreven aan het college.

Alle belanghebbenden en belangstellenden kunnen hun wensen en bedenkingen indienen via het mailadres:  InnovA58@rws.nl

 

Voor heel de presentatie Klik Hier


Link naar plan Rijkswaterstaat RW58Plattegrond van het project van Vinkenberg naar de Reedijk

front A58

tekst 1

tekst 2 a58

planning:
2013-2016 verkenningsfase
2016 start planstudiefase
2018 ontwerptracťbesluit en milieueffectrapport
2020 onherroepelijk trace besluit
2020 start realisatie
2023 Ingebruikname

Voor heel de presentatie Klik Hier


Link naar plan Rijkswaterstaat RW58Plattegrond van het project van Vinkenberg naar de Reedijk

12 nov 2017:


a

 

  

 

 

Archief:Archief1
           Archief2

           Archief 3
archief 4


Archief 5

mm

Alles van B en W en de raad

De collegeverslagen inzien

Agenda raads en commissievergaderingen
klik Hier op betreffende vergadering:

Alles over zelfstandig wonen voor ouderen

Buurtwelzijn

Alles van en over de verkiezingen van AB

Algemeen Belang op You Tube


Agenda raads en commissievergaderingen
klik Hier op betreffende vergadering:
  AB-Lindeplein onderzoek
persbericht
Onderzoek Lindeplein
Onderliggende stukken

Alles over KVL


schraper

Kort blik in KVL klik op de foto


Dia show van KVL van toen uit archief van Bep van den Berk dubbel klik op de foto hier onder.

lllFilmpje 1 Oisterwijk 800

Belgische logica:
inval
RuudMartienevlienJan Jonkerskiosktrompetisteadervengemeentehuisterras centrumMolen O'wijkWitte Villa GestelKarrespoort HeukelomDenker DSculptuurKVL schraper intentie intro info secreatriaat